ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Salon Puur Wellness

Artikel 1.Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Salon Puur Wellness”:
Salon Puur Wellness, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder kvk nummer 70750033 met BTW nummer 182711183B04

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De klant die een bestelling doet / een product of behandeling koopt verklaart daarmee de toepasselijkheid  van deze Algemene Voorwaarden onverkort te aanvaarden.
2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk. Indien van enig onderdeel  van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Salon Puur Wellness heeft het recht om de algemene voorwaarden te veranderen, te bewerken of aan te vullen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Informatie, foto’s en afbeeldingen, mededelingen, etc. met betrekking tot de producten en behandelingen  worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Geringe afwijkingen bij levering geven de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en leiden niet tot schadeplichtigheid van Salon Puur Wellness.

3.2 Annuleringen
Bij het boeken van een behandeling heeft u het recht om tot 48 uur voor de geboekte tijd uw afspraak kosteloos af te zeggen of te verplaatsen. Bent u toch binnen 48 uur verhindert dan zijn wij genoodzaakt de prijs van de geboekte behandeling in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De productprijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.
4.2 Voor zendingen binnen Nederland hanteert Salon Puur Wellness de verzendkosten conform posttarieven.
4.3 Salon Puur Wellness kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Aan dergelijke onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Het aanbod van producten met korting en bij acties en soortgelijke aanbiedingen geldt slechts zo lang de voorraad strekt. De klant heeft bij uitputting van het aanbod de keuze om de overeenkomst gestand te doen door bijbetaling van het dan verschuldigde dan wel recht op restitutie van de betaalde prijs.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via Salon Puur Wellness dienen te geschieden bij vooruitbetaling via pinnen, contante betaling of overmaken via bankoverschrijving.
5.2 De klant geeft door te bestellen Salon Puur Wellness toestemming en machtigt deze onherroepelijk om alle handelingen te verrichten die nodig zijn bij de betaalmethode om de betaling te ontvangen.
5.3 Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Salon Puur Wellness.

Artikel 6. Levering
6.1 Salon Puur Wellness streeft ernaar om binnen acht werkdagen na ontvangst van de betaling het gekochte aan te bieden. Echter, deze termijn is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding en kan evenmin leiden tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst.
6.2 In geval van vertraging in de verzending, bijvoorbeeld omdat producten tijdelijk niet leverbaar zijn, zal Salon Puur Wellness de koper na acht werkdagen na de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling terzake informeren. Indien het niet mogelijk blijkt gekochte producten binnen dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling te leveren wordt de klant daarover geïnformeerd en heeft de klant het recht de koop ongedaan te maken.
6.3 Bij bestellingen van meer dan één product, valt de levering, zoveel mogelijk, gelijktijdig plaats.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Salon Puur Wellness geleverde producten blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling door de klant aan Salon Puur Wellness .

Artikel 8. Ruilen van artikelen
8.1 Producten die van Salon Puur Wellness zijn gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geruild, doch uitsluitend indien de koper binnen acht een e-mail stuurt naar info@salonpuurwellness onder vermelding van het  artikelnummer, de aankoopdatum, de reden van ruiling en tevens binnen genoemde termijn het product in originele staat en in ongeopende productverpakking.
8.2 Salon Puur Wellness accepteert uitsluitend ruilingen die met volledige inachtneming van artikel 8.1 van deze algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden. Ruilingen die niet of niet tijdig zijn aangemeld en/of waarbij het product niet tijdig is teruggezonden worden niet geaccepteerd.
8.3 In geval van correcte ruiling zal de koper uitsluitend aanspraak hebben op een tegoedbon, uitgegeven door Salon Puur Wellness om te gebruiken bij Salon Puur Wellness, Röntgendreef 15, 3146 BM Maassluis.

Artikel 9. Klachten
9.1 Salon Puur Wellness  spant zich in om aan de koper een goed product te leveren. Na ontvangst dient een koper  geleverde producten te inspecteren en een vermeend gebrek binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan Salon Puur Wellness, per e-mail aan info@salonpuurwellness.nl of per aangetekende brief aan Salon Puur Wellness, Röntgendreef 15, 3146 BM Maassluis.
9.2 Salon Puur Wellness is niet aansprakelijk voor vertraging of een beschadiging van een bestelling door het  postbedrijf. Vertraging in de verzending geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding.

Artikel 10. Herroeping
10.1 De koper heeft bij aankoop van een product op afstand de mogelijkheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden, doch uitsluitend indien de koper binnen deze termijn een e-mail stuurt naar info@salonpuurwellness.nl onder vermelding van het artikelnummer, de aankoopdatum, en tevens daarbij omgaand het product in originele staat en in ongeopende productverpakking voldoende  verpakt en gefrankeerd voor retour zendt aan c.q. aflevert aan Salon Puur Wellness, Röntgendreef 15, 3146 BM Maassluis.
10.2 Salon Puur Wellness accepteert uitsluitend een herroeping die met volledige inachtneming van artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden. Een herroeping die niet of niet tijdig is aangemeld en/of waarbij het product niet tijdig is teruggezonden wordt derhalve niet geaccepteerd.
 10.3 In geval van correcte herroeping zal de koper aanspraak hebben op restitutie van het aankoopbedrag  verminderd met de verzendkosten. Betaling zal plaatsvinden op het door de koper aangegeven bankrekeningnummer, binnen dertig dagen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Salon Puur Wellness heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze , de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Salon Puur Wellness  gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht is te verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Salon Puur Wellness die van dien aard is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet is te vergen. Onder overmacht is mede te verstaan stakingen, bedrijfs- of netwerkstoringen, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, gebrekkige transportmogelijkheden, ziekte van eigenaar en/of personeelsleden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Op alle aanbiedingen die Salon Puur Wellness doet en alle overeenkomsten die Salon Puur Wellness sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, van welke aard ook, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 Salon Puur Wellness benadrukt dat haar producten en behandelingen niet kunnen dienen als medicijn of als vervanging daarvan. De informatie die Salon Puur Wellness geeft op haar websites kan niet worden beschouwd als advies over een medische behandeling of vervanging daarvan en kan niet de diagnose van een arts, specialist of andere medicus vervangen. Het gebruik van voedingsstoffen als vitamines, mineralen en dergelijke en van andere producten en de behandelingen die Salon Puur Wellness levert, kunnen een aanvulling zijn op een gezonde leefstijl en kunnen niet gelden als geneeswijze hoegenaamd ook. Voedingssupplementen en behandelingen kunnen een functie hebben ter aanvulling van gezonde voeding en een gezonde leefwijze. Zij kunnen niet ter vervanging dienen of ter aanvulling van ongezonde voeding en leefstijl. Voor kopers die medicijnen gebruiken en/of onder medische behandeling zijn geldt altijd: overleg eerst met uw arts alvorens voedingssupplementen te gebruiken en/of een behandeling aan te gaan. Salon Puur Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet onoordeelkundig gebruik van haar producten.

Contactgegevens (tevens het adres waar de koper een klacht kan indienen):
Salon Puur Wellness
Röntgendreef 15, 3146 BM Maassluis
0647086644
info@salonpuurwellness.nl
www.salonpuurwellness.nl

Bankrekeningnummer NL46KNAB0259230413
BTW nummer  182711183B04
KvK nummer 70750033

Scroll naar top